Bộ môn Điều khiển và quản lý tàu biển

Sơ đồ tổ chức Bộ môn Điều khiển tàu biển