Cơ cấu tổ chức & nhân sự

Ngày 18/4/2019, Viện Hàng hải chính thức được thành lập với các lãnh đạo gồm: PGS.TS Võ Công Phương (Viện trưởng), PGS.TS Nguyễn Phùng Hưng (Phó Viện trưởng), TS. Lê Văn Vang (Phó Viện trưởng).

Họ và tên Chức vụ / Tổ bộ môn Liên hệ
PGS.TS. Võ Công Phương Viện trưởng phuong.vo@ut.edu.vn
TS. Lê Văn Vang Phó Viện trưởng levanvang@ut.edu.vn
PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm phát triển Hàng hải hung@ut.edu.vn
KS. Lê Thị Bảy Giáo vụ – Thư ký  bay.le@ut.edu.vn
TỔ BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN:
ThS.TT. Phạm Ngọc Hà Phụ trách BM Điều khiển tàu biển ha.pham@ut.edu.vn
ThS.TT. Nguyễn Văn Cang Phó trưởng BM Điều khiển tàu biển cang.nguyen@ut.edu.vn
PGS.TS. Trần Cảnh Vinh Bộ môn Điều khiển tàu biển
TS. TT. Lê Văn Ty Bộ môn Điều khiển tàu biển
TS. TT. Nguyễn Xuân Thành Bộ môn Điều khiển tàu biển
TS. Đinh Gia Huy Bộ môn Điều khiển tàu biển
ThS.TT. Phạm Việt Anh Bộ môn Điều khiển tàu biển
ThS.SQQL. Bùi Thế Anh Bộ môn Điều khiển tàu biển
ThS.TT. Bùi Trọng Hùng Bộ môn Điều khiển tàu biển
ThS.TT. Nguyễn Mạnh Hùng A Bộ môn Điều khiển tàu biển
ThS.SQQL. Nguyễn Lê Huy Bộ môn Điều khiển tàu biển
ThS.TT. Đặng Thanh Nam Bộ môn Điều khiển tàu biển
Ths.TT. Hà Thiếu Sang Bộ môn Điều khiển tàu biển
KS.TT. Hoàng Ngọc Thành Bộ môn Điều khiển tàu biển
Ths.SQQL. Lê Tròn Vình Bộ môn Điều khiển tàu biển
KS. Vương Nguyên Hoàng Bộ môn Điều khiển tàu biển
TỔ BỘ MÔN CƠ SỞ HÀNG HẢI:
ThS.Vũ Quốc Sang Phụ trách BM Cơ sở Hàng hải quocsang_hh@hcmutrans.edu.vn
ThS. Hồng Tấn Giàu Bộ môn Cơ sở hàng hải
Nguyễn Mạnh Hùng B Bộ môn Cơ sở hàng hải
ThS. Nguyễn Phú Hòa Bộ môn Cơ sở hàng hải
ThS. Nguyễn Ngọc Duyệt Bộ môn Cơ sở hàng hải
Chung Nghĩa Bộ môn Cơ sở hàng hải
ThS. Phạm Anh Tuấn Bộ môn Cơ sở hàng hải
ThS. Trần Nhất Vũ Bộ môn Cơ sở hàng hải
TỔ BỘ MÔN QUẢN LÝ HÀNG HẢI:
TS. Cổ Tấn Anh Vũ Trưởng BM Quản lý Hàng hải
ThS. Nguyễn Đức Học Phó trưởng BM Quản lý Hàng hải
ThS. Nguyễn Quốc Thăng Bộ môn Cơ sở hàng hải
ThS. Lê Khôi Bộ môn quản lý hàng hải
ThS. Phạm Thị Yên Bộ môn quản lý hàng hải
TỔ BỘ MÔN KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY:
TS. Nguyễn Duy Trinh Phụ trách BM Khai thác máy tàu biển trinh.nguyen@ut.edu.vn
ThS. Vũ Minh Thái Phó trưởng BM Khai thác máy tàu biển thai.vu@ut.edu.vn
TS. Bùi Hồng Dương Bộ môn Khai thác máy tàu thủy  duong.bui@ut.edu.vn
ThS. Lê Văn Đồng Bộ môn Khai thác máy tàu thủy  dong.le@ut.edu.vn
ThS. Nguyễn Phúc Hải Bộ môn Khai thác máy tàu thủy hai.nguyen@ut.edu.vn
ThS. Trần Hồng Thanh Bộ môn Khai thác máy tàu thủy  thanh.tran@ut.edu.vn
ThS. Cao Văn Hoàn Bộ môn Khai thác máy tàu thủy  hoan.cao@ut.edu.vn
ThS. Phạm Văn Chiến Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy chien.pham@ut.edu.vn
TỔ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MÁY TÀU THỦY:
ThS. Phan Cao An Trường Phụ trách BM Công nghệ máy tàu thủy truong.phan@ut.edu.vn
ThS. Nguyễn Duy Tân Phó trưởng BM Công nghệ máy tàu thủy tan.nguyen@ut.edu.vn
PGS.TS. Lê Hữu Sơn Bộ môn Công nghệ máy tàu thủy  son.le@ut.edu.vn
PGS.TS. Phan Văn Quân Bộ môn Công nghệ máy tàu thủy
ThS. Nguyễn Văn Phúc Bộ môn Công nghệ máy tàu thủy  phuc.nguyen@ut.edu.vn
ThS. Nguyễn Văn Năm Bộ môn Công nghệ máy tàu thủy nam.nguyen@ut.edu.vn
ThS. Nguyễn Thành Vạn Bộ môn Công nghệ máy tàu thủy van.nguyen@ut.edu.vn
ThS. Trương Thanh Hải Phó Bí thư Đoàn trường, Bộ môn Công nghệ máy tàu thủy  hai.truong@ut.edu.vn
TỔ BỘ MÔN CƠ SỞ MÁY TÀU THỦY:
TS. Hoàng Văn Sĩ Phụ trách BM Cơ sở Máy tàu thủy  si.hoang@ut.edu.vn
Th.S Lê Hữu Cường Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy cuong.le@ut.edu.vn
ThS. Nguyễn Văn Quý Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy  quy.nguyen@ut.edu.vn
TS. Ngô Duy Nam Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy nam.ngo@ut.edu.vn
ThS. Nguyễn Đức Chuẩn Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy chuan.nguyen@ut.edu.vn
ThS. Đồng Thị Minh Hảo Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy hao.dong@ut.edu.vn
ThS. Vũ Hồng Nhật Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy nhat.vu@ut.edu.vn
ThS. Châu Thanh Hiếu Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy hieu.chau@ut.edu.vn
TỔ BỘ MÔN ĐIỆN TÀU TÀU THỦY:
ThS. Đào Học Hải Phụ trách BM Điện tự động tàu thủy
Nguyễn Bảo Trung Bộ môn điện tàu thủy
Trần Ngọc Nhân Bộ môn điện tàu thủy
Phạm Vương Quyền Bộ môn điện tàu thủy
Nguyễn Tiến Dũng Bộ môn điện tàu thủy