Máy chính, máy đèn – Main & Auxiliary engines

1. ĐỘNG CƠ DIESEL 2 KỲ:

HÃNG MAN B&W:

TE2517_VOL.1