Chức năng nhiệm vụ Trung tâm phát triển Hàng hải – Viện Hàng hải

1. Mục tiêu

Khi đi vào hoạt động, mục tiêu của Trung tâm phát triển Hàng hải sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ hàng đầu ở trong nước trong lĩnh vực hàng hải và dần trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ Khoa học – Công nghệ về hàng hải có uy tín ở châu Á.

2. Chức năng

Trung tâm phát triển Hàng hải là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Hàng Hải trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh, thực hiện các chức năng (1) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về hàng hải; (2) Đào tạo nguồn cán bộ nghiên cứu; (3) Hợp tác nghiên cứu khoa học và (4) Tư vấn chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải nói chung.

3. Nhiệm vụ

Hoạt động của Trung tâm tập trung vào 4 nhiệm vụ chính gồm nghiên cứu, đào tạo, hợp tác khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ. Trong đó hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác khoa học là chủ yếu.

Hoạt động nghiên cứu

 • Đề xuất các đề tài, vấn đề cần nghiên cứu giải quyết trong lĩnh vực hàng hải;
 • Tham gia thẩm định, đánh giá các kết quả nghiên cứu;
 • Giữ vững và phát triển phong trào học thuật của Khoa và nhà trường;
 • Tổ chức các hội thảo, báo cáo chuyên đề.

Hoạt động đào tạo

 • Đào tạo các khóa ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải;
 • Cung cấp các đề tài cho sinh viên, học viên cao học tham gia thực hiện để nghiên cứu có tính hệ thống, tập trung nhằm nâng cao chất lượng đầu ra cao học cũng như chất lượng nghiên cứu của Viện;
 • Phát hiện và định hướng nghiên cứu cho những sinh viên, học viên có tiềm năng theo con đường nghiên cứu khoa học;
 •  Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học.

Hợp tác khoa học, quốc tế

 • Đề xuất và tham gia các đề tài dự án nước ngoài;
 • Phối hợp trong nghiên cứu khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước;
 • Tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học trong và ngoài nước;
 • Kêu gọi, mời các đơn vị ngoài nước tham gia vào các đề tài trong nước;
 • Kêu gọi sự hỗ trợ về tài chính của các tổ chức quốc tế.