Chuyên ngành Quản lý hàng hải

Ngành: Khoa học hàng hải

Chuyên ngành: Quản lý hàng hải

Mã ngành: 784010610H

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý hàng hải trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức toàn diện, có tay nghề vững vàng, có năng lực tổ chức, có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững, có khả năng tiếp thu các kiến thức mới, có sức khỏe tốt, bản lĩnh vững vàng để đảm nhận công việc sau khi tốt nghiệp.

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Quản lý hàng hải để đáp ứng cho các nhu cầu xã hội hiện nay trong các lĩnh vực: Quản lý hàng hải cho các công ty vận tải biển, cảng vụ, bảo đảm an toàn hàng hải, quản lý và khai thác cảng biển, quản lý các giàn khoan, quản lý các tàu chứa, môi giới và đại lý hàng hải, bảo hiểm và môi giới bảo hiểm hàng hải, luật hàng hải, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong chuyên ngành quản lý hàng hải.

Đào tạo và huấn luyện kỹ năng tự nghiên cứu cho sinh viên để tăng cường khả năng hoạt động sáng tạo và nghiên cứu chuyên sâu hơn sau này.